Yhdistyksen säännöt

1§ YHDISTYKSEN NIMI

Yhdistyksen nimi on Turun Merikotkat ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki.

2§ YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on pursiseurana

 • ylläpitää ja edistää purjehdus- ja moottoriveneilyharrastusta
 • kehittää tietoja ja taitoja purjehduksessa, merenkulussa, merimiestaidoissa sekä kalastusharrastuksessa
 • ylläpitää ja edistää luonnonsuojelua

3§ TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

Yhdistys toimii Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää Turun saaristossa sijaitsevaa Kotkakari-seurasatamaa. Yhdistys pyrkii myös järjestämään

 • jollatoimintaa lapsille ja nuorille
 • harjoitus-, matka- ja yhteispurjehduksia
 • tietopuolisia ja käytännöllisiä teemapäiviä
 • tutustumisretkiä saaristoon ja ympäröivään luontoon
 • opastusta luonnonsuojelusta ja vastuullisesta veneilystä

ja soveltamalla toimintaansa muitakin edellä mainittuihin verrattavia, kehittäviä toimintamuotoja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi pitää kioskitoimintaa, toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä ao. luvalla.

4§ HALLITUS

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat kommodori puheenjohtajana, varakommodori varapuheenjohtajana sekä kuusi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Varajäsenellä ei ole äänioikeutta, mikäli kaikki varsinaiset jäsenet ovat paikalla.

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä hallituksen varajäsen valitaan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan., heistä puolet (3) on erovuoroisia. Kun säännöt on hyväksytty, ensimmäisenä vuotena arpa ratkaisee, kuka on yhden ja kuka kaksi vuotta hallituksen jäsenenä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun sen kokouksessa on saapuvilla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme hallituksen jäsentä.

Hallitus valitsee taloudenhoitajan, sihteerin ja jäsensihteerin.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta.

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

5§ JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet ovat:

 • Kunniakommodoreja, joiksi yhdistys nimittää jäsenkokouksen päätöksellä kommodoreina toimineita jäseniä.
 • Kunniajäseniä, joiksi yhdistys nimittää jäsenkokouksen päätöksellä yhdistyksen toiminnassa aktiivisesti toimineita henkilöitä.
 • Varsinaisia jäseniä, jotka ovat suorittaneet yhdistyksen kokouksen vahvistaman vuosittaisen jäsenmaksun.
 • Perhejäseniä, jotka kuuluvat samaan talouteen varsinaisen jäsenen kanssa. Perhejäsen voi täytettyään 18 vuotta ja oltuaan jäsenenä vähintään kolme (3) vuotta siirtyä varsinaiseksi jäseneksi ilman erillistä liittymismaksua.
 • Kannattajajäseniä, jotka maksavat jäsenkokouksen määräämät kannattajajäsenmaksut. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

Varsinaisen-, perhe- ja kannattajajäsenen hyväksyy hallitus.

Kunniakommodorilta ja kunniajäseneltä ei peritä yhdistyksen vuosijäsenmaksua.

Mikäli henkilö on liittynyt kannatusjäseneksi ja haluaa myöhemmin siirtyä varsinaiseksi jäseneksi, hänen tulee maksaa liittymismaksu. Mikäli henkilö on liittynyt varsinaiseksi jäseneksi, siirtynyt myöhemmin kannatusjäseneksi ja haluaa palata varsinaiseksi jäseneksi, häneltä ei peritä uutta liittymismaksua.

Varsinaiselta jäseneltä ja hänen perheenjäseniltään ei liittymisvuonna peritä vuosijäsenmaksua.

Hallitus voi hakemuksesta myöntää jäsenelle enintään kalenterivuodeksi kerrallaan vapautuksen tai huojennuksen jäsenmaksuvelvollisuudesta. Vapautus voidaan myöntää sairauden, työttömyyden, eläköitymisen, varusmiespalvelun tai muun näihin rinnastuvan taloudellisen tilanteen heikentymisen vuoksi.

Äänioikeus seuran kokouksissa on kunniakommodorilla, kunniajäsenellä sekä varsinaisella jäsenellä ja 15 vuotta täyttäneellä perhejäsenellä, jotka ovat maksaneet yhdistyksen heille määräämän kuluvan vuoden jäsenmaksun.

6§ JÄSENEN EROAMINEN TAI EROTTAMINEN

Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä tammikuun 1.päivästä alkaen, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan päättyneeltä vuodelta. Varsinaisen jäsenen erotessa, voi hallitus erottaa samaan talouteen kuuluvan perhejäsenen, mikäli ei katso erottamista kohtuuttomaksi.

Jäsen on velvollinen noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, mikäli jäsen

 • toimii sovittujen sääntöjen vastaisesti
 • on jättänyt noudattamatta yhdistyksen tekemiä päätöksiä, ohjeita tai määräyksiä
 • käytöksellään haittaa yhdistyksen toimintaa tai
 • on käyttäytynyt hyvien tapojen vastaisesti.
 • jäsen vastaa aiheuttamistaan vahingoista yhdistykselle tulevista kustannuksista sekä mukanaan tuomiensa vieraiden käyttäytymisestä ja aiheuttamista kustannuksista.

Ennen erottamista hallitus voi antaa jäsenelle huomautuksen tai varoituksen.

Jäsenelle varataan tilaisuus selvityksen antamiseen ennen erottamispäätöksen tekemistä lukuun ottamatta henkilöä, joka katsotaan eronneeksi jäsenmaksun laiminlyönnin vuoksi.

Erottamispäätöksen on jäsen oikeutettu saattamaan jäsenkokouksen tutkittavaksi jättämällä hallitukselle kirjallisen valituksen 30 päivän kuluessa siitä, kun sai tiedon erottamispäätöksestä paitsi, jos erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.

7§ JÄSENKOKOUKSET

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää jäsenkokous. Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista jäsenkokousta, kevätkokouksen maalis-huhtikuussa ja syyskokouksen loka-marraskuussa hallituksen tarkemmin määrittämänä ajankohtana.

Kutsu jäsenkokoukseen tulee lähettää jäsenelle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta jäsenen antamaan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli jäsenellä ei ole sähköpostiosoitetta, kutsu lähetetään jäsenen antamaan postiosoitteeseen. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle ajantasaiset yhteystiedot.

Jäsenkokouksessa käsiteltäväksi tarkoitettu asia on saatettava hallituksen tietoon vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Äänestys yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa on avoin paitsi vaaleissa, jotka aina toimitetaan suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja suljetuissa lippuäänestyksissä sekä vaaleissa arpa.

Äänestys suljetuin lipuin on toimitettava, jos yksikin saapuvilla olevista jäsenistä sitä vaatii. Käsiteltävänä olevan asian pöydällepanosta seuraavaan kokoukseen päättää kokouksen yksinkertainen enemmistö.

SYYSKOKOUKSESSA

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
 • Vahvistetaan jäsenten maksut yhdistykselle
 • Valitaan kommodori ja varakommodori
 • Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä yksi varajäsen
 • Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkasta
 • Valitaan Kotkakarin saari-isäntä tai saariemäntä
 • Päätetään tarvittavista toimikunnista
 • Valitaan toimikunnille vetäjät ja jäsenet
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

KEVÄTKOKOUKSESSA

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus
 • Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto
 • Päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta
 • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä ja
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Yhdistyksen ylimääräisen jäsenkokouksen voi kutsua koolle hallitus tarpeen mukaan tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräiset jäsenkokoukset ovat päätösvaltaisia, jos kutsu on lähetetty jäsenistölle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokouspäivää samalla tavalla kuin varsinaisiin jäsenkokouksiin.

Jäsenkokousten pöytäkirjat tarkastetaan kokouksissa valittujen tarkastajien toimesta, joita tulee olla kaksi (2).

8§ VENELUETTELO

Yhdistyksen veneluetteloon merkitään kaikki ne yhdistyksen jäsenten veneet, jotka vuosittain suoritetussa tarkastuksessa on siihen hyväksytty. Tästä annetaan veneen omistajalle todistus eli katsastustodistus, johon vuotuinen tarkastus merkitään.

Vasta katsastustodistuksen saatuaan jäsenellä on oikeus käyttää yhdistyksen perälippua.

9§ YHDISTYKSEN TUNNUS

Yhdistyksen tunnuksena on valtioneuvoston vahvistama lippu.

10§ EROAMINEN LIITOSTA

Yhdistys voi erota TUL:sta ja piiristä, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa läsnä olevista jäsenistä kahdessa (2) peräkkäisessä, vähintään kahden viikon välein pidetyssä kokouksessa sitä vaatii. Seuran on tehtävä eroamisesta ilmoitus TUL:lle ja asianomaiselle piirille.

11§ SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Muutoksia ja lisäyksiä näihin sääntöihin voidaan tehdä jäsenkokouksessa, jos siitä on erikseen mainittu kokouskutsussa ja jos sääntöjen muutosehdotuksen puolesta on annettu ¾ äänestykseen osanottaneiden yhdistyksen jäsenten äänistä.

Ehdotuksia yhdistyksen purkamiseksi voidaan käsitellä yhdistyksen kokouksessa, josta on ilmoitettu yhdistyksen jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokouspäivää ja on ehdotuksesta nimenomaan mainittu kokouskutsussa. Päätös purkamisesta on tehtävä ¾ enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jäävät varat Turun Meripelastusyhdistys ry:lle.

Turun Merikotkat ry:n jäsenkokoukset 18.11.2020 ja 23.3.2021