Yhdistyksen säännöt

1§ YHDISTYKSEN NIMI

Yhdistyksen nimi on Turun Merikotkat ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki.

2§ YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on pursiseurana

 • herättää ja ylläpitää harrastusta purjehdus- ja moottoriveneurheiluun
 • kehittää tietoa ja taitoa purjehduksessa, merenkulussa ja merimiestaidoissa
 • edistää ohjein ja neuvoin kilpailu- ja urheilualusten rakentamista
 • herättää harrastusta luonnonsuojeluun ja erityisesti saaristomeren erikoiskysymyksiin
 • suojella merikotkakannan säilymistä saaristossa
 • kehittää metsästysharrastuksen ja kalastuksen tietoja ja taitoja
 • lisätä harrastusta saaristolaisväestön elämäntapojen ja tottumusten ymmärtämiseen
 • edistää nuorison toimintaa ja harrastusta terveisiin vapaa-ajanviettomuotoihin.

3§ TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tarkoitustaan toteuttaakseen yhdistys ylläpitää Turun Saaristossa sijaitsevaa Kotkakari-seurasatamaa.

Tarkoitustaan toteuttamaan yhdistys pyrkii järjestämällä

 • purjehdus- ja moottorivenekilpailuja
 • optimistijollatoimintaa nuorisolle
 • harjoitus-, matka- ja yhteispurjehduksia
 • tietopuolisia ja käytännöllisiä luento- ja neuvottelutilaisuuksia sekä kursseja
 • tutustumisretkiä saaristoon
 • veneiden rakennuskursseja
 • luonnonsuojeluaktioita
 • nuorisotilaisuuksia
 • metsästäjäkursseja ja lintutieteellisiä retkiä

ja sovelluttamalla toimintaansa muitakin edellä mainittuihin verrattavia, kehittäviä toimintamuotoja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi pitää seuraravintolaa, toimeenpanna näyttelyitä, arpajaisia ja varainkeräyksiä ao. luvalla.

4§ HALLITUS

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat kommodori puheenjohtajana, varakommodori varapuheenjohtajana, sekä kuusi muuta jäsentä.

Hallitus valitaan syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan.

Jäsenkokous voi vahvistaa hallitukselle erillisen ohjesäännön.

Hallitus on päätösvaltainen, kun sen kokouksessa on saapuvilla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme hallituksen jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan taloudenhoitajan ja sihteerin.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen pyynnöstään varapuheenjohtajan kutsusta.

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kukin yksin.

5§ JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet ovat:

 • Kunniakommodoreja, joiksi yhdistys nimittää jäsenkokouksen päätöksellä kommodoreina toimineita jäseniä.
 • Kunniajäseniä, joiksi yhdistys nimittää jäsenkokouksen päätöksellä ansioituneita henkilöitä.
 • Vapaajäseniä, joiksi voidaan jäsenkokouksen päätöksellä nimittää jäseniä, jotka ovat pitkäaikaisella toiminnallaan merkittävästi edistäneet yhdistyksen toimintaa.
 • Varsinaisia jäseniä, jotka ovat suorittaneet yhdistyksen kokouksen vahvistaman vuosittaisen jäsenmaksun.
 • Perhejäseniä, jotka kuuluvat samaan talouteen varsinaisen jäsenen kanssa. Perhejäsen voi täytettyään 24 vuotta ja oltuaan jäsenenä vähintään 5 vuotta siirtyä varsinaiseksi jäseneksi ilman erillistä liittymismaksua.
 • Kannattajajäseniä, jotka maksavat jäsenkokouksen määräämät kannattajajäsenmaksut. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

Varsinaiset-, perhe- ja kannattajajäsenet hyväksyy hallitus.

Hallitus voi erityisestä syystä myöntää jäsenelle tilapäisen vapautuksen jäsenmaksuvelvollisuudestaan.

6§ JÄSENEN EROAMINEN TAI EROTTAMINEN

Jäsen, joka lyö laimin jäsenmaksujensa suorittamisen aikanaan, voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä. Jäsen, joka rikkoo näitä sääntöjä vastaan tai käytöksellään haittaa yhdistyksen toimintaa, voi tulla hallituksen toimesta erotetuksi. Erottamispäätöksen on jäsen oikeutettu saattamaan jäsenkokouksen tutkittavaksi jättämällä hallitukselle kirjallisen valituksen 30 päivän kuluessa siitä, kun sai tiedon erottamispäätöksestä.

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on tehtävä siitä lainmukainen ilmoitus.

Yhdistyksen jäsenten väliset riitaisuudet, joita ei yhdistyksen nimissä muuten voida sopia, voidaan jättää sovinto-oikeuden ratkaistaviksi. Sovinto-oikeuteen kumpikin riitapuoli valitsee kaksi (2) yhdistyksen varsinaista jäsentä ja nämä yhdessä sen ulkopuolelta puolueettoman puheenjohtajan, joka kutsuu sovinto-oikeuden koolle kuukauden kuluessa.

Muuten on voimassa mitä välimiesmenettelystä on laissa säädetty.

7§ JÄSENKOKOUKSET

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää jäsenkokous. Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista jäsenkokousta, kevätkokouksen maaliskuussa ja syyskokouksen marraskuussa hallituksen tarkemmin määrittämänä ajankohtana.

Jäsenkokous on kutsuttava koolle vähintään viikkoa ennen kokousta joko kullekin jäsenelle lähetettävällä kutsukirjeellä tai julkaisemalla kokouskutsu jossakin Turun talousalueella ilmestyvässä sanomalehdessä.

SYYSKOKOUKSESSA

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat
 • Todetaan kokouksen laillisuus
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
 • Vahvistetaan jäsenten maksut yhdistykselle
 • Valitaan kommodori, varakommodori ja hallituksen muut jäsenet, kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, sekä
 • Kotkakarin isäntä, junioriohjaaja, kilpailuohjaaja, alusten mittaus- ja katsastustoimikunnan puheenjohtaja, muut tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikuntien jäsenet, sekä
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

KEVÄTKOKOUKSESSA

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat
 • Todetaan kokouksen laillisuus
 • Esitetään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto
 • Päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta
 • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä ja
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Yhdistyksen ylimääräisiä jäsenkokouksia voi hallitus tarpeen mukaan kutsua koolle, tai jos 1/10 yhdistyksen koko jäsenkunnasta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräiset jäsenkokoukset ovat päätösvaltaisia, jos kutsu on toimitettu jäsenistölle kolme (3) päivää ennen kokouspäivää samalla tavalla kuin varsinaisiin jäsenkokouksiin.

Jäsenkokousten pöytäkirjat tarkastetaan kokouksissa valittujen tarkastajien toimesta, joita tulee olla kaksi (2), tai seuraavassa kokouksessa.

Äänioikeus yhdistyksen jäsenkokouksissa on kaikilla näiden sääntöjen 5§:ssä mainituilla 15 vuotta täyttäneillä jäsenillä, lukuun ottamatta kannattajajäseniä.

Äänestys yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa on avoin paitsi vaaleissa, jotka aina toimitetaan suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja suljetuissa lippuäänestyksissä sekä vaaleissa arpa.

Äänestys suljetuin lipuin on toimitettava, jos yksikin saapuvilla olevista jäsenistä sitä vaatii. Käsiteltävänä olevan asian pöydällepanosta seuraavaan kokoukseen päättää kokouksen yksinkertainen enemmistö.

8§ VENELUETTELO

Yhdistyksen veneluetteloon merkitään kaikki ne yhdistyksen jäsenten veneet, jotka vuosittain suoritetussa tarkastuksessa on siihen hyväksytty. Tästä annetaan veneen omistajalle todistus eli sertifikaatti, johon vuotuinen tarkastus merkitään.

Vasta tarkastusmerkinnän saatuaan veneen jäsenellä on oikeus käyttää yhdistyksen lippua. Yhdistyksen veneluetteloon merkitty vene ei saa kuulua samanaikaisesti toiseen vastaavanlaiseen pursiseuraan.

9§ YHDISTYKSEN TUNNUS

Yhdistyksen tunnuksena on valtioneuvoston vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin vuosikokouksen vahvistamassa lippuohjesäännössä.

10§ SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Muutoksia ja lisäyksiä näihin sääntöihin voidaan tehdä jäsenkokouksessa, jos siitä on erikseen mainittu kokouskutsussa ja jos sääntöjen muutosehdotuksen puolesta on annettu ¾ äänestykseen osanottaneiden yhdistyksen jäsenten äänistä.

Ehdotuksia yhdistyksen purkamiseksi voidaan käsitellä yhdistyksen kokouksessa, josta on ilmoitettu yhdistyksen jäsenille vähintään viikkoa ennen kokouspäivää ja on ehdotuksesta nimenomaan mainittava kokouskutsussa. Päätös purkamisesta on tehtävä ¾ enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jäävät varat johonkin purjehdusta tai sitä lähellä olevaan tarkoitukseen, Turun kaupungin käyttöön.

 

Turun Merikotkat ry. Jäsenkokoukset 25.1.1971, 18.4.1989, 12.11.2003

Säännöt ladattavana tiedostona (.PDF)