Saaren säännöt

Motto: Käyttäydy niin kuin toivot muidenkin käyttäytyvän. Hoida yhteistä omaisuutta yhtä hyvin kuin omaasi. Nauti oleskelustasi Kotkakarilla ja huolehdi osaltasi siitä, että muutkin voivat nauttia.

 1. Seuran lipun tulisi olla salkoon vedettynä jäsenten oleskellessa Kotkakarilla. Muina aikoina käytetään seuran viiriä.
 2. Kotkakariin kuuluvilla saarilla tulisi oleskella ja liikkua ensisijaisesti olemassa olevia polkuja käyttäen ja alueen luontoa häiritsemättä. Erityisesti on varottava häiritsemästä lintuja ja muita eläimiä pesintäaikana.
 3. Seuramaja, saunarakennus, yhteysvene sekä sataman muut rakenteet ja laitteet on tarkoitettu jäsenkunnan yhteiseen käyttöön. Niitä tulee käyttää ja hoitaa siten, että niiden kunto säilyy hyvänä ja ne ovat viihtyisinä tarkoituksiinsa käytettävissä. Yöpyminen muissa kuin Onnelaksi nimetyssä majoitusrakennuksessa ei ole poikkeuksellisia olosuhteita lukuun ottamatta suotavaa. Mitään tilaa tai niiden osia Onnelaa lukuunottamatta ei voi varata yksityiseen käyttöön. Aluksen kapteenin on huolehdittava, että laiturilla olevaan satamakirjaan merkitään satamassa käyneen veneen nimi, tulo- ja lähtöajat sekä mukana olleet henkilöt. Katoksia, laitureita tai muita omaehtoisia rakennelmia ei saa pystyttää seurasatamaan kuuluville saarille. Käyttäjien on kustannettava yhteysveneen käytössä tarvitsemansa poltto- ja voiteluaineet sekä huolehtia siitä, että niitä on seurasatamassa aina riittävästi vähintään Rymättylään, maantieyhteyden päähän tehtävää matkaa varten. Muut yhteysveneen käyttöä koskevat ohjeet antaa yhdistyksen hallitus. Kotkakarin käyttäjät maksavat osuutensa sähkön kulutuksesta jäsenkokouksen päätöksen mukaisesti.
 4. Tulenkäsittelyssä on noudatettava ehdottoman tiukkaa huolellisuutta ja varovaisuutta. Avotulen teko on kielletty yhteisiä iltanuotioita lukuun ottamatta. Nuotioiden pohjat ja grillien tai muiden vastaavien palamisjätteet sekä savukkeet on sammutettava huolellisesti ja jätettävä niitä varten varattuihin astioihin.
 5. Pysyviä telttapaikkoja ei voi varata Matalakarista. Tilapäisen oleskelun ajaksi teltan voi kuitenkin pystyttää myös Matalakariin edellyttäen, ettei tästä aiheudu häiriötä saaren sekä sillä olevien rakennusten ja laitteiden käyttämiselle.
 6. Veneitä laituriin kiinnitettäessä tulisi ottaa huomioon se, etteivät purje- ja muut syvässä uivat veneet voi käyttää laiturin matalan veden osia. Laituripaikat on varattu seuran jäsenten veneille. Jäsenten mukana liikkuvat vieraan veneet voi kiinnittää vain vapaiksi jääville paikoille.
 7. Kotkakarin viihtyisyyden perusedellytyksenä on muiden huomioonottaminen ja siisteys. Laiturilla ja sen läheisyydessä tulee noudattaa hiljaisuutta klo 23 ja 9 välisenä aikana. Kaikenlainen roskaaminen ja likaaminen on ehdottomasti kielletty. Roskia ei saa jättää saarille. Jokaisen tulee kuljettaa roskansa mukanaan pois. Veneissä olevia suoraan veteen tyhjeneviä käymälöitä ei Kotkakarilla saa käyttää.
 8. Puiden kaataminen, elävien oksien ottaminen puista ja pensaiden vahingoittaminen on kielletty. Polttopuiden loppuessa voidaan ottaa katkenneita, kaatuneita tai kuivuneita puita ja oksia. Pesäpuina oleviin keloihin tai vastaaviin ei kuitenkaan saa koskea.
 9. Jäsenten on kalastaakseen Kotkakaria ympäröivillä vesialueilla
  hankittava kalastukseen tarvittavat luvat sekä noudatettava hyviä kalamiestapoja.
 10. Metsästys ja kaikenlainen ampuma-aseiden käyttö saarilla ja sitä ympäröivillä vesialueilla on ehdottomasti kielletty. Hallitus voi kuitenkin päättää minkkien tai muiden vahinkoa tuottavien eläinten hävittämisestä. Koirat ja muut kotieläimet on pidettävä kytkettyinä tai muutoin isäntänsä tai emäntänsä välittömässä hallinnassa.
 11. Jäsenet vastaavat aiheuttamistaan vahingoista yhdistykselle tulevista kustannuksista sekä mukanaan tuomiensa vieraiden käyttäytymisestä ja aiheuttamista kustannuksista.

Tämän ohjesäännön vastaisesta toiminnasta on jäsenten välittömästi huomautettava asianomaiselle. Vakavaksi arvioitavasta rikkomuksesta on ilmoitettava lisäksi seurasataman hoidosta vastaavalle henkilölle tai yhdistyksen hallituksen jäsenelle, joiden tulee tiedottaa asiasta hallitukselle.

Hallitus päättää seuraamuksista pyydettyään ensin vastineen asianomaiselta. Seuraamuksena rikkomuksesta voi korvausvelvollisuuden lisäksi olla virallinen huomautus.

Erittäin vakavaksi arvioitavan rikkomuksen hallitus on velvollinen saattamaan jäsenkokouksen käsiteltäväksi, jolloin seuraamuksena voi korvausvelvollisuuden lisäksi olla virallisen huomautuksen ohella myös erottaminen yhdistyksen toiminnasta määräajaksi tai kokonaan.

Turun Merikotkat ry
Jäsenkokous 11/2003